Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic, així com pel rodatge de pel·licules, vídeos, gravacions televisives i sessions fotogràfiques