MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I REFORMA INTERIOR DE LLUC RELATIVA ALS USOS EN LA ZONA D’ESPAI LLIURE EL3