OBRES ADEQUACIÓ VORAVÍA I BARANA DE PROTECCIÓ AL PORTS DE LA CALOBRA

Informacio
Tipus de contracte: 
Obres
Tipus de procediment: 
Negociat sense publicitat
Data publicació: 
dilluns, 12 febrer, 2018 - 11
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 164375f11bf8e587734eb69f19b14512df185e2f
Segell de verificació: