Ordenança fiscal reguladora de l'impost municipal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturelesa urbana (Plusvàlua)

L'ordenança fou aprovada inicialment al Ple del passat 27 de setembre de 2018, el que es fa públic als efectes de sotmetre-ho a exposició pública pel termini de 30 dies perquè puguin ser presentates al·legacions o reclamacions (BOIB núm 122 de 4 d'octubre de 2018).